Instrukcja korzystania ze strony

Co to jest BIP ?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dotychczas wszystkie informacje dotyczące działalności samorządu w Czeladzi były publikowane w odrębnym serwisie internetowym BIP. Z chwilą wejścia w życie  rozporządzeniu ministra MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) ta sytuacja uległa zmianie. Strona WWW UM Czeladź może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i ww. rozporządzenia.

Co to jest informacja publiczna?
Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

- uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
- majątku publicznym.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).
Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna.
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź www.czeladz.pl
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną udostępnianą w BIP Urzędu Miasta Czeladź jest zobowiązany do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.

Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępniane na wniosek określa Urząd Miasta Czeladź odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek.
Urząd Miasta Czeladź może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Miasta Czeladź, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miasta Czeladź uzyskał dany utwór.

Ogólne informacje o stronie Urzędu Miasta Czeladź.
Poruszanie się po stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź, będącej jednocześnie stroną podmiotową BIP UM Czeladź, umożliwia menu umieszczone po lewej stronie. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów.

Do wyszukania żądanej informacji służy pole szukaj, umieszczone w lewej górnej części strony, nad menu. Wyszukiwanie tą metodą umożliwia przeszukanie całych zasobów serwisu. W menu  Dokumenty, Zamówienia publiczne, Ogłoszenia – znajduje się wyszukiwarka, która przeszukuje tylko wybrane grupy tematyczne. Rozbudowana jest ona o dodatkowe kryteria wyszukiwania (tytuł, kategoria, źródło, status, rok uchwalenia itp.).
Każdy dokument, w zależności od rodzaju, zawiera swój opis: typ, tytuł, kategorię, źródło dokumentu, status oraz daty uchwalenia i obowiązywania. Dodatkowo wskazane jest też jakie dokumenty zostały uchylone obecnym, zmienione, jak również jakie inne dokumenty mają wpływ na obecnie przeglądany. Dzięki temu można przejrzeć również wcześniej obowiązujące dokumenty.

W prawej górnej części ekranu znajduje się odnośnik do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

Na stronie, oprócz treści bezpośrednio podanych, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. .pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie PDF i mający wielkość 100 kB.
Ponadto w większości artykułów zawartych na stronie intnieje możliwość wydrukowania, wysłania mailem lub wygenerowania pliku w formacie pdf z otwartego w danym momencie artykułu.

{gallery}test{/gallery}.

 

Udostępnił - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2007-04-11 09:10:53
Opublikował - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2007-04-11 09:09:50
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-03-06 12:41:31
PDF Drukuj Email