Samorząd
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce (art. 164 ust.1. Konstytucji RP). Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina Czeladź jest gminą miejską.
Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ wykonawczy) - zależnie od liczby mieszkańców w Czeladzi jest nim burmistrz.

Zasady ustroju i działania samorządu terytorialnego:
1.unitarność – państwo stanowi całość, a gminy, powiaty i województwa nie są autonomiczne w stanowieniu prawa; przeciwnie jednostki samorządu terytorialnego są tylko administracją zdecentralizowaną czyli powstają i działają tylko na podstawie prawa krajowego (ustaw bądź rozporządzeń naczelnych organów administracyjnych),
2.subsydiarność (pomocniczość) – sprawowanie władzy publicznej powinno spoczywać w rękach instytucji najbliższych zainteresowanym obywatelom; zadania i kompetencje oraz środki finansowe przydzielane są więc w pierwszej kolejności gminom; nie należy jednostce wyższego rzędu (powiatowi, województwu) powierzać zadań, które równie dobrze mogą być wykonane przez jednostkę mniejszą; przekazanie tych zadań na poziom wyższy może nastąpić tylko wtedy, gdy ich wykonanie przekracza możliwość poziomu niższego; państwo powinno je przejmować gdy będą przez nie wykonane zdecydowanie efektywniej,
3.względna samodzielność – wykonywanie zadań na własną odpowiedzialność bez skrępowania poleceniami indywidualnymi, które pochodziłyby od innych władz publicznych, a nadzór administracji rządowej co do zasady ograniczony jest do kryterium legalności z wykluczeniem celowości,
4.demokracja – radni oraz wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast wybierani są w wyborach demokratycznych, powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych,

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi ustrój, organizację, zasady działania oraz kompetencje organów samorządu terytorialnego są:

Konstytucja RP
Ustawa o samorządzie gminnym
Kodeks wyborczy
Ustawa o finansach publicznych
Prawo zamówień publicznych

 

Udostępnił - Agnieszka Nowak (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) - 2009-12-18 11:31:35
Opublikował - - 1999-11-30 00:00:00
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2012-01-31 11:50:47
PDF Drukuj Email