Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  organy gminy, to jest Rada Gminy i Burmistrz, mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Gminy określony jest w Statucie Gminy

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia. Zarządzenie porządkowe Wójta podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
Burmistrz wydaje zarządzenia na podstawie upoważnień ustawowych oraz w celu uregulowania spraw, które nie są sprawami indywidualnymi z zakresu administracji publicznej.

Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez Gminę ogłaszane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718).
Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu innego.

W Urzędzie Gminy prowadzi się zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu.
Uchwały i zarządzenia organów Gminy nie stanowiące aktów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 
Udostępnił - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2008-06-10 07:48:22
Opublikował - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2008-06-10 07:48:22
PDF Drukuj Email