Edukacja w Gminie Czeladź
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi.
 
W Czeladzi funkcjonują sieci placówek oświatowych ustalone przez Radę Miejską w Czeladzi. Uchwałami Rady Miejski w Czeladzi w 2004 roku zostały ustalone plany sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę. W 2014 roku, uwzględniając zmiany w ustawie o systemie oświaty, Rada Miejska uchwałą zaktualizowała sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Czeladź.    Sieć szkół podstawowych i gimnazjów została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku nauki jak najbliżej miejsca zamieszkania.     Obecnie Gmina Czeladź jest organem prowadzącym dla 7 przedszkoli, 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówki oświatowe na terenie Czeladzi, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź:


Przedszkola:

Przedszkole Publiczne nr 1
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego uśmiechu
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia
Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody
Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Baśniowej Krainy”
Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół bajek Disneya
Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

 Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Miejski Zespół Szkół w Czeladzi
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 7  im.1000-lecia Państwa Polskiego

    Gimnazja:

Gimnazjum nr 1 - Miejski Zespół Szkół w Czeladzi
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej

    Na terenie Czeladzi znajdują się także placówki oświatowe, dla których gmina Czeladź nie jest organem prowadzącym:
Niepubliczne Przedszkole Centrum Smerfa w Czeladzi – organ prowadzący: osoba fizyczna (złożony wniosek o skreślenie z ewidencji na dzień 31.12.2015 r.)
Niepubliczne Przedszkole Bajka w Czeladzi - organ prowadzący: osoba fizyczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - organ prowadzący: Powiat Będziński
Zespół Szkół Specjalnych - organ prowadzący: Powiat Będziński
Kolegium Pracowników Służb Społecznych - organ prowadzący: Województwo Śląskie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie z siedzibą w Czeladzi – organ prowadzący: powiat będziński


Czeladź wyróżniona - zdobyliśmy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz certyfikat nadzwyczajny „Primus”


12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Przedstawiciele władz Czeladzi z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem na czele odebrali przyznane gminie Czeladź certyfikaty oraz statuetki.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego.

Czeladź zdobyła certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” - komisja certyfikacyjna doceniła nasz samorząd za umiejętności projektowania polityki lokalnej w taki sposób, by skutecznie i efektywnie odpowiadać na bieżące i strategiczne wyzwania w sferze kreowania kapitału intelektualnego i społecznego miasta.

Miasto Czeladź zdobyło także nagrodę oraz certyfikat nadzwyczajny „Primus” - otrzymały go te samorządy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Recenzja sporządzona przez komisję certyfikacyjną zawierająca wnioski, uwagi i rekomendacje sformułowane przez ekspertów oceniających nasz samorząd stanowi dowód uznania dla działań samorządu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zapewnieniu jak najwyższej jakości kształcenia w Czeladzi. Celem władz miasta jest dalszy rozwój i wzmacnianie potencjału edukacyjnego Czeladzi poprzez inwestycje infrastrukturalne oraz nowoczesne zarządzanie oświatą.


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-01 14:58:57
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-01 14:58:57
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-22 09:39:20
PDF Drukuj Email