Strategia Rozwoju Miasta
2007-2015 należeć będą do decydujących o przyszłości Czeladzi. Nic też dziwnego, że poziom inwestycji komunalnych będzie znacznie większy niż dotychczas. Dość powiedzieć, że powinien on osiągnąć wartość około 400 mln. zł. Nie oznacza to jednak, że będą one realizowane wyłącznie z budżetu miasta. Wielkie znaczenie będą miały inwestycje spółek, które powstaną na bazie majątku gminy, a także środki unijne i partnerstwo publiczno prywatne. Rozwojowi miasta sprzyjać będzie aktywny udział Czeladzi w przemianach Aglomeracji Katowickiej i wyłączenie z powiatu będzińskiego.
 
W grudniu 2006 roku Rada Miejska przyjęła zaproponowaną przez burmistrza Marka Mrozowskiego nową strukturę Strategii Rozwoju Miasta Czeladź. Składa się na nią dziesięć programów określających zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne. Obejmują one kompleksowo cały obszar zainteresowań samorządu i wytyczają najistotniejsze kierunki rozwoju. Strategia jest zrównoważona, co oznacza, że przewidywane nakłady na rozwój odpowiadają tym na odrabianie zaległości i ogólną poprawę komfortu. Warto nadmienić, że Strategia nie jest dokumentem zamkniętym i będzie się zmieniać zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015 Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015 Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015 Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015 (1.18 MB)

W celu zebrania i usystematyzowania informacji niezbędnych do stworzenia Strategii powołano zespoły zadaniowe, które przy wsparciu ekspertów z firmy Inwest Consulting S.A. wspólnie wypracowały kierunki rozwoju dla miasta Czeladź.

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta oraz analiza różnych uwarunkowań zewnętrznych wraz z określeniem priorytetów rozwojowych pozwoliła na sformułowanie wizji dalszego rozwoju miasta poza tradycyjnymi, przemysłowymi obszarami. Sformułowano ją w sposób następujący:

Czeladź – miasto otwarte na otoczenie, skomunikowane z głównymi ośrodkami gospodarczymi regionu, stawiające na dalszy rozwój handlu i usług, drobną wytwórczość i przetwórstwo, a także wykorzystujące swoje położenie na cele rozwoju. Miasto stanowiące część aglomeracji katowickiej, oferujące mieszkańcom bezpieczeństwo i wysoką jakość życia. Miasto promujące swoje walory na zewnątrz.

W ramach strategii wyodrębniono cztery główne obszary, które docierają do wszystkich aspektów kształtujących przyszły rozwój miasta. Obszary te to: obszar zarządzania miastem, rozwoju gospodarczego, problematyki społecznej oraz infrastruktury technicznej. Dla każdego obszaru wykonana został analiza SWOT, na podstawie której wyłoniono kierunki – cele strategiczne, a one z kolei przełożone zostały na programy realizujące cele priorytetowe. W każdym programie wyróżniono jeszcze konkretne działania. Przygotowana Strategia Rozwoju Miasta Czeladź obejmuje perspektywę do roku 2015. Poniżej prezentujemy uchwalone do tej pory programy w ramach Strategii.

PROGRAMY ROZWOJU MIASTA CZELADŹ UMIESZCZONE SĄ W ZAŁĄCZNIKACH


Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym dla różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany, uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu bazowego jak i na dołączaniu innych dokumentów jako uzupełnień strategii. Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizację kolejnych budżetów; w pozostałych obszarach programy opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów realizowanych przez samorząd.

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015 przyjęta została Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLII/607/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku
 Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2005-2015 przyjęta została Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLII/607/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku (1.18 MB)
Załączniki:
Pobierz plik (ladne_miasto.pdf)ladne_miasto.pdfPROGRAM NR 10 - ŁADNE MIASTO4347 Kb
Pobierz plik (przyjazne_miasto.pdf)przyjazne_miasto.pdfPROGRAM NR 9 - PRZYJAZNE MIASTO11617 Kb
Pobierz plik (mieszkanie.pdf)mieszkanie.pdfPROGRAM NR 6 - MIESZKANIE1865 Kb
Pobierz plik (infrastruktura.pdf)infrastruktura.pdfPROGRAM NR 5 - INFRASTRUKTURA1499 Kb
Pobierz plik (saturn.pdf)saturn.pdfPROGRAM NR 4 - SATURN1954 Kb
Pobierz plik (przedsiebiorczosc.pdf)przedsiebiorczosc.pdfPROGRAM NR 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ1149 Kb
Pobierz plik (stare_miasto.pdf)stare_miasto.pdfPROGRAM NR 3 - STARE MIASTO1575 Kb
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-11 09:30:23
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2006-10-11 09:26:02
Zmienił - Jakub Szwedowski (Wydział Promocji Miasta) - 2011-02-24 11:00:34
PDF Drukuj Email