Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi
„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi”  jest dokumentem, który określa kierunki działań planowanych przez władze miasta w zakresie rewitalizacji. Program ma znaczenie strategiczne i planistyczne. Podejmowane w interesie publicznym działania dotyczą skoordynowanego procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, których celem jest przywrócenie danych funkcji i stworzenie warunków dla rozwoju na obszarach kryzysowych. Opracowanie Programu Rewitalizacji jest wyrazem troski lokalnego samorządu o dobro miasta w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu poprzez działania mające na celu odnowę i rozwój terenów o niewykorzystanym potencjale.

 

Obszar „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi” obejmuje tereny znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Czeladzi, które zostały precyzyjnie wyodrębnione i szczegółowo opisane w niniejszym opracowaniu, w oparciu o diagnozę społeczną, przestrzenną oraz gospodarczą. Horyzont czasowy „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi” obejmuje w szczególności lata 2005 – 2008. Ponadto w dokumencie zawarte zostały plany inwestycyjne obejmujące okres do roku 2015. Dokument został przygotowany we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji oraz Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji, powołanym przez Burmistrza Miasta Czeladzi. W pracach nad Programem brały udział jednostki miejskie, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty działające w sferze społecznej oraz kultury i sportu. Dokument został sporządzony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy określonymi w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR” jako niezbędny element wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi to masterplan, ukazujący kierunki działań, których realizacja ma skutkować osiągnięciem wysokiego salda społecznoekonomicznych korzyści i znaczącą poprawą warunków życia w mieście.

Program rewitalizacji obszarów miejskich Czeladzi na lata 2009-2015, luty 2011


Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi na lata 2009 – 2015

Aktualizacja Programu Rewitalizacji …


„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi na 2009–2015” jest aktualizacją dokumentu opracowanego i przyjętego przez Radę Miejską w Czeladzi w 2005 r.  PROM został zaktualizowany ze względu na zmianę uwarunkowań społeczno – gospodarczych  i przestrzennych w mieście.

Część projektów zostało już zrealizowanych, pojawiły się też nowe potrzeby lokalnej społeczności. Za ideą aktualizacji przemawiały zgłoszone przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta wnioski dotyczące aktualizacji projektów i zadań, ale także konieczność zmodyfikowania obszarów problemowych.    
Za koniecznością zmian przemawiał ponadto fakt, iż dotychczasowy dokument dostosowany był do okresu programowania Unii Europejskiej w latach 2004–2006, nie spełniał natomiast wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
 
Aktualizacja PROM była niezbędna w związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź. 

W związku z powyższym samorząd miejski podjął decyzję o uaktualnieniu dokumentu. Prace rozpoczęto w sierpniu 2009 roku. W marcu 2010r. zaktualizowany dokument został przedłożony Radzie Miejskiej w Czeladzi, która to przyjęła go uchwała nr LXIV/1132/2010 z dnia 18 marca 2010r.

Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-13 08:07:49
Opublikował - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2006-10-13 08:04:09
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2011-03-09 11:31:02
PDF Drukuj Email