Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź
Podstawą prawną wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Określona przez Ustawę prawo ochrony środowiska forma programów ochrony środowiska wymaga skonstruowania ich w sposób jasno precyzujący cele i priorytety ekologiczne, a także zadania i harmonogram działań proekologicznych wraz z podaniem środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania programu.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź (957.49 KB)
 

W trakcie tworzenia Programu, na każdym etapie tego procesu prowadzone były konsultacje zarówno z pracownikami administracji, jak również znaczącymi podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy. Podmioty te poddane zostały ankietyzacji, a wszelkie wątpliwości wyjaśniano w drodze bezpośredniego kontaktu ze wskazanymi przedstawicielami.Przeprowadzona analiza stanu aktualnego dla poszczególnych komponentów środowiska, stanowiła podstawę do określenia potrzeb i działań niezbędnych do realizacji założonych celów przedstawionych w zasadniczej części opracowania.
Niniejszy dokument oprócz charakterystyki gminy Czeladź przedstawia ocenę stanu aktualnego w zakresie:
- powietrze,
- hałas,
- promieniowanie elektromagnetyczne,
- gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód,
- powierzchnia terenu,
- rolnictwo i gospodarka leśna,
- zasoby surowców mineralnych,
- stopień degradacji gruntu.
Informacje dotyczące infrastruktury technicznej miasta oraz monitoringu środowiska są zawarte w opisie poszczególnych, wyżej wymienionych komponentów.
Kolejnymi zagadnieniami omawianymi w niniejszym dokumencie są:
- turystyka i rekreacja,
- edukacja ekologiczna.
 "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015" przyjęty został Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIX/536/2004 z dnia 28 października 2004 roku (957.49 KB)

Udostępnił - Agata Moliszewska (Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń) - 2006-10-13 10:15:06
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2006-10-13 10:05:54
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2014-02-07 10:30:16
PDF Drukuj Email