VIII Sesja Rady Miejskiej
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  oraz Art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi zwołuje


VIII Sesję
Rady Miejskiej w Czeladzi
na dzień 13 kwietnia 2015 r.

godzina: 17:00

miejsce obrad: sala 215 Urzędu Miasta Czeladź
 

PORZĄDEK OBRAD
VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 oraz Art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 13 kwietnia   2015 r. na godzinę 17:00
(sesja pozaplanowa)

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie  jego przyjęcia.
3. Rozpatrzenie  zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołów  oraz stwierdzenie przyjęcia protokołów1:
3.1
SE-RM.0002.3.2015
Protokół z  VII  Sesji  z dnia 26 marca 2015 r.
4.
Projekty  uchwał do rozpatrzenia :
4.1
Projekt Nr 65 B
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź
4.2
Projekt Nr 71
w sprawie  powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków kandydatów  do nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta” oraz wniosków kandydatów do przyznania Nagród Miasta Czeladź
4.3
Projekt Nr 72
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi  
4.4
Projekt Nr 73
w sprawie uchylenia Uchwały Nr  VII/137/2015  w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady
4.5
Projekt Nr  75
w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/90/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały XLII/223/97 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 14 sierpnia 1997roku w sprawie umieszczania reklam na terenie miasta Czeladź i pobierania opłat za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach komunalnych
4.6
Projekt Nr  76
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/223/97 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 14 sierpnia 1997roku w sprawie umieszczania reklam na terenie miasta Czeladź i pobierania opłat za umieszczanie reklam na obiektach i nieruchomościach komunalnych
4.7
Projekt Nr  77
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/104/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Czeladź
5.   Sprawy do rozpatrzenia  Rady:
5.1. Sprawa SE-RM.0005.5.2015  Wniosek Pana  S.K. z dnia 30 marca 2015 r.
5.2. Sprawa SE-RM.0005.2.2015 Wniosek Pana  J.T. z dnia 15 stycznia 2015 r.
6.  Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady.
7.  Zamkniecie obrad sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                 Zofia Bazańska
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-13 10:59:34
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-13 10:59:34
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-13 11:46:32