X Sesja Rady Miejskiej w Czeladzi
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi zwołuje X Sesję Rady Miejskiej w Czeladzina dzień 14 maja 2015 r. godzina: 17:00 miejsce obrad: sala 215 Urzędu Miasta Czeladź
 
PORZĄDEK OBRAD
X SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 14 maja 2015 r. na godzinę 17:00
(sesja pozaplanowa)

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie  jego przyjęcia.
3.
Projekty  uchwał do rozpatrzenia :
Skierowane do zaopiniowania do komisji:
3.1
Projekt Nr 101
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Komisja Finansowo Budżetowa.
3.2
Projekt Nr 102
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015-2030
Komisja Finansowo Budżetowa.

4.  Interpelacje i wnioski Radnych.
5.  Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady.
6.  Zamkniecie obrad sesji.
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-11 08:39:17
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-11 08:39:17