XI i XII Sesja Rady Miejskiej w Czeladzi
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi zwołuje

 

XI Sesję  Rady Miejskiej w Czeladzi
na dzień 28 maja 2015 r.
godzina: 17:00
miejsce obrad: sala 215 Urzędu Miasta Czeladź


XII Sesję Rady Miejskiej w Czeladzi
na dzień 31 maja 2015 r.
godzina: 16:00
miejsce obrad: Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 28 maja 2015 r. na godzinę 17:00

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie  jego przyjęcia.

3. Rozpatrzenie  zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji  oraz stwierdzenie przyjęcia:
3.1
SE-RM.0002.5.2015
Protokół z IX Sesji z 27 kwietnia 2015 r.
4.
Informacja Burmistrza
4.1
Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2014
4.2
Informacja międzysesyjna  Burmistrza za okres od 5.03.2015 r. do 14.05. 2015 r.
5.
Projekty  uchwał do rozpatrzenia :

5.1
Projekt Nr 108
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Czeladź” – (aktualizacja 2014)
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.2
Projekt Nr 105
w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Katowice obejmującej: gminę Katowice, Gminę Siemianowice Śląskie, gminę Czeladź i część gminy Sosnowiec (Milowice)
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.3
Projekt Nr 107
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Komisja Rewizyjna;
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.4
Projekt Nr 109
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Komisja Finansowo Budżetowa.
5.5
Projekt Nr 110
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015-2030
Komisja Finansowo Budżetowa.
5.6
Projekt Nr 106
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Saturn w Czeladzi
Komisja Finansowo Budżetowa.
5.7
Projekt Nr 99
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

Komisja  Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
5.8
Projekt Nr 100
w sprawie przyjęcia  Programu Rodzinka 2+
Komisja  Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
5.9
Projekt Nr 104
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Komisja Finansowo Budżetowa.
5.10
Projekt Nr 103
w sprawie zaliczenia ul. Gdańskiej do kategorii dróg gminnych
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.11
Projekt Nr 111
w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działki 207 arkusz mapy 24 położonej w Czeladzi przy ulicy Mysłowickiej stanowiącej własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 61/2 arkusz mapy 25 położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej stanowiącej własność osób fizycznych
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.12
Projekt Nr 95 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 241 arkusz mapy 30 o powierzchni 361m2 położonej w Czeladzi przy ulicy Skałka
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.13
Projekt Nr 96
w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej numerem działki 258 arkusz mapy 13 o powierzchni 1926m2, położonej w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 70 stanowiącej własność gminy Czeladź
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.14
Projekt Nr 97
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 29/2 arkusz mapy 28 o powierzchni 506m2 położonej w Czeladzi przy ulicy Nowopogońskiej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.15
Projekt Nr 112
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 91/2, 58/7, 91/1 i 58/6 arkusz mapy 15 położonych w Czeladzi przy ulicy Rolniczej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.16
Projekt Nr 113
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 91/1 oraz 91/2 arkusz mapy 5 położonej w Czeladzi przy ulicy Grodzieckiej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.17
Projekt Nr 114
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 arkusz mapy 9 położonej w Czeladzi przy ulicy Będzińskiej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.18
Projekt Nr 115
w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z części działki oznaczonej numerem 6/41 oraz działki numer 6/17 arkusz mapy 46 położonej w Czeladzi przy ulicy Francuskiej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.19
Projekt Nr 116
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Komisja Finansowo Budżetowa.
6
Sprawy do rozpatrzenia Rady

6.1
SE-RM.0005.5.2015
Pismo  Pana Sz. K.  z dnia 05.05.2015  (wpływ do Urzędu z dnia 06.05.2015)
6.2
SE-RM.0005.8.2015
Wniosek Pani A. D.  dot. częściowego zwolnienia od ponoszenia kosztów  opłaty za żłobek z dnia 06.05.2015  (wpływ do Urzędu z dnia 11.05.2015)
7.
Interpelacje i wnioski Radnych.
8.
Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady.
9.
Zamkniecie obrad sesji.PORZĄDEK OBRAD
XII SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 31 maja 2015 r. na godzinę 16:00
SESJA   UROCZTSTA
z okazji  25- lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2. Przywitanie przybyłych gości i wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej
3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Czeladź
4. Prezentacja  multimedialna
5. Wręczenie  wyróżnień za osiągnięcia w pracy samorządowej
6. Wręczenie przez Burmistrza Miasta nagród  miasta dla osób wybitnych, szczególnie zasłużonych dla Czeladzi za działania w zakresie twórczości  artystycznej, upowszechnianie lub ochronę kultury oraz osiągnięcia w promocji Miasta Czeladź
7.  Zamkniecie obrad sesji.

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 12:18:51
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 12:18:51
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 12:25:00