XIV Sesja Rady Miejskiej w Czeladzi
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi zwołuje

 

XIV Sesję  Rady Miejskiej w Czeladzi
na dzień 26 sierpnia 2015 r.
godzina: 17:00
miejsce obrad: sala 215 Urzędu Miasta CzeladźPORZĄDEK OBRAD
XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ  W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 26 sierpnia 2015 r.
(sesja pozaplanowa)

1.

Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie  jej prawomocności.
2.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie  jego przyjęcia.
3.
Rozpatrzenie  zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji  oraz stwierdzenie przyjęcia  
3.1
Protokół  z XII  Sesji z dnia 31 maja 2015 r.  (sesja uroczysta)
3.2
Protokół  z XIII Sesji z dnia 25 czerwca 2015 r.  (sesja absolutoryjna)
4.
Projekty  uchwał do rozpatrzenia :
4.1
Projekt Nr  157
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek: 122/4 arkusz mapy 25, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej, 33 oraz część działki 34 arkusz mapy 10, położonych w Czeladzi przy ulicy Będzińskiej, 61/3 arkusz mapy 50, położonej w Czeladzi przy ulicy Handlowej oraz części działek 61/2 oraz 61/4 arkusz mapy 50, położonych w Czeladzi przy ulicy Handlowej, stanowiących własność Gminy Czeladź, na nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone numerami działek; 57/1, 57/3 i 39/1 arkusz mapy 25, położone w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej, 19/6, 27, 28, 52 arkusz mapy 26, położone w Czeladzi przy ulicy 3 Szyb, 6/2 arkusz mapy 26, położoną w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej, 131/8 arkusz mapy 50, położoną w Czeladzi przy ulicy Handlowej, 38, 51, 53 arkusz mapy 27, położone w Czeladzi przy ulicy 3 Szyb oraz części działki 131/9 arkusz mapy 50, położonej w Czeladzi przy ulicy Handlowej, stanowiące własność osób fizycznych.

Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.2
Projekt Nr  148
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
Komisja Finansowo Budżetowa
4.3
Projekt Nr  149
w sprawie zmian Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015-2030
Komisja Finansowo Budżetowa
4.4
Projekt Nr  150
w sprawie udzielenia poręczenia za zobowiązania Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi
Komisja Finansowo Budżetowa
4.5
Projekt Nr  151
w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.6
Projekt Nr  152
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czeladź prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 31/2, 39/3, 39/5, 4/1, 3/1 arkusz mapy 12 o łącznej powierzchni 0,2524ha położonych przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi

Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.7
Projekt Nr  153
w sprawie nadania nazwy „Plac im. Victora Viannay'a" skwerowi położonemu u zbiegu ulic Nowopogońskiej i Francuskiej w Czeladzi
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.8
Projekt Nr  154
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem geodezyjnym 124/2 arkusz mapy 27 położonej w Czeladzi przy ul. Staropogońskiej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.9
Projekt Nr   155
w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 211 arkusz mapy 13 położonej w Czeladzi przy ulicy Bocznej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.10
Projekt Nr  156
w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek  26/5, 27/3, 28/11, 28/3, 28/9, 29/3, 31/5, 34/5, 35/5, 36/5, 45/6, 46/6, 47/6, 48/6, 49/3, 50/4, 81/5 arkusz mapy 11, położonych w Czeladzi przy ulicy Grodzieckiej
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.11
Projekt Nr  147
w sprawie  powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków kandydatów  do nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta”
-
4.12
Projekt Nr  137 A (EAP)
w sprawie zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w związku z nadaniem nazw drogom wewnętrznym w mieście Czeladź
-
4.13
Projekt Nr  138  A (EAP)
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie- Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi i ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP
-
4.14
Projekt Nr  141
w sprawie zmiany uchwały Nr V/81/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok
-
4.15
Projekt Nr  142
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok
Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa
4.16
Projekt Nr  143  w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
4.17
Projekt Nr  144  w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok
-
4.18
Projekt Nr  145 w sprawie  przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (dot. SE-RM.0005.11.2015)
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
5.
Sprawy  kierowane do Rozpatrzenia Rady Miejskiej:
5.1
SE-RM.1510.2.2015 wniosek  Pani Ewy M.J.  o podjęcie uchwały dotyczącej zwolnienia z opłat od środków  transportu.
Projekt Nr 139 w sprawie rozpatrzenia  wniosku Pani  Ewy M.J.  w sprawie  podjęcia uchwały dotyczącej  zwolnienia z podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną


Komisja Finansowo Budżetowa
5.2
SE-RM.0005.10.2015 wezwanie, mieszkańców Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Nr IX/151/2015 oraz Nr /170/2015.
Projekt Nr 140 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach  Nr IX/151/2015 oraz  Nr XI/170/2015 Rady  Miejskiej w Czeladzi


Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej

6.
Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady.
7.
Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Czeladzimgr Jolanta Moćko
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 12:18:51
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-05-22 12:18:51
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-08-24 14:33:05