XV Sesja Rady Miejskiej
  Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi zwołuje

XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI


 PORZĄDEK OBRAD

XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,

na dzień 24 września 2015 r. godzina 17:00

1.


Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.


Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie jego przyjęcia.

3.

Rozpatrzenie zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji oraz stwierdzenie przyjęcia - Protokół z obrad XIV Sesji z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Informacje Burmistrza :

4.

Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego (za okres od 13 czerwca do 13 września)

5.

Prezentacja: "Wyniki badań ankietowych dotyczących dostosowania oferty zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Czeladź do oczekiwań uczniów i ich rodziców"

Badania przeprowadzono na wniosek Rady Miejskiej skierowany do Burmistrza, z dnia 28 maja 2015 r.

Temat z planu pracy Rady Miejskiej

6.

Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku (ZB Nr 270/2015)

7.

Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych
(SE-RM.0043.28.2015)

Projekty uchwał do rozpatrzenia :

8.

Prezentacja

Projekt Nr 146

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2014 r.

Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa

9.

Projekt Nr 158

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2015-2020

Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej

10.

Projekt Nr 159 A (EAP)

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź oraz tymczasowych pomieszczeń

Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej

11.

Projekt Nr 160 (EAP)

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Czeladź


12.

Projekt Nr 161

w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego

Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi

Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej

13.

Projekt Nr 162

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Komisja Finansowo Budżetowa

14.

Projekt Nr 163

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015-2030


Komisja Finansowo Budżetowa


Wybory Ławników:

15.

Projekt Nr 134

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie

16.

Projekt Nr 135 A

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

17.

Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie- przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie
(Protokół SE-RM.0012.48.2015 z dnia 16.09.2015)

18.

Komisja Skrutacyjna - przygotowanie i sprawdzenie kart do głosowanie tajnego

19.

Głosowanie tajne

20.

Komisja Skrutacyjna- ustalenie wyników głosowania, przygotowanie i odczytanie Radzie protokołów z wynikami wyborów

21.

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie, na podstawie protokołów z wyborów Komisji Skrutacyjnej.

22.

Projekt Nr 136 A

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie

23.

Interpelacje i wnioski Radnych.


24.

Korespondencja/ informacje do wiadomości Rady.


25.

Zamkniecie obrad sesji.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Jolanta Moćko


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-21 07:52:02
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-21 07:52:02
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-21 07:59:19