Delegacja z Viesite w Czeladzi.
 W dniach od 18 do 22 grudnia przebywała w Czeladzi delegacja oficjalna z partnerskiego miasta Viesite na Łotwie.
 
Zasadniczym celem wizyty było uczestnictwo w uroczystym otwarciu odnowionego Śródmieścia oraz omówienie kierunków dalszej współpracy między miastami. W dniu 21 grudnia, w Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie delegacji z władzami miasta, naczelnikami wydziałów, które w przyszłości będą zaangażowane w realizację wspólnych projektów oraz przedstawicielami Rady Gospodarczej. Podczas spotkania omówiono projekty realizowane przez obie gminy oraz zaproponowano kierunki i cele dalszej współpracy między Czeladzią i Viesite. Efektem spotkania było podpisanie umowy partnerskiej na 2016 rok w której strony umowy:
 • Deklarują wolę pogłębiania i umacniania przyjacielskich stosunków pomiędzy społecznościami obu miast, jak również różnymi instytucjami i sektorami działalności.

 • Deklarują współpracę w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach programów unijnych (Erasmus i Erasmus+) oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

 • Uzgadniają, że współpraca dotyczyć będzie:

  - nauki, kultury i sztuki

  - oświaty, sportu, rekreacji i turystyki

  - ekonomii, przemysłu, handlu oraz lokalnej przedsiębiorczości

  - wzajemnej wymiany doświadczeń.

 • Zobowiązują się do nawiązania i rozwijania kontaktów między szkołami w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz inicjowania współpracy w ramach wakacyjnej wymiany młodzieży.

 • Wyrażają chęć stwarzania korzystnych warunków do rozwoju wzajemnych kontaktów między lokalnymi przedsiębiorcami i inwestorami.


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-22 12:34:12
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-22 12:34:12
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-23 08:59:25