Nowy punkt pomocy prawnej w Czeladzi
Od 1 stycznia 2016 r. realizowana jest w naszym mieście nieodpłatna pomoc prawna na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255).
 
Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. rok życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje z zakresu:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Porady prawne udzielane są w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która mieści się w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 85. Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 11.00 do 15.00.

Przypominamy, że porady udzielane są także przez prawnika dyżurującego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Zapisy do adwokata prowadzone są pod numerem 607-089-993 w każdą środę od 15.00 do 19.00.

Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-19 12:31:57
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-19 12:31:57
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-21 07:51:20