Decyzję podatkową przyniesie urzędowy doręczyciel
Począwszy od dnia 1 lutego 2016 r. pracownicy Urzędu Miasta, będą doręczać mieszkańcom Czeladzi: decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzje w sprawie podatku rolnego.
Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników od poniedziałku do piątku w godzinach od  9.00 do 19.00 oraz w sobotę od 10.00 do 18.00.
 
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu   pisma doręcza się, za pokwitowaniem, pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. (Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.)

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej opisany, pismo będzie dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego - Poczty Polskiej.

Przypominamy jednocześnie, iż 15 marca br. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości i  rolnego za rok 2016.
W przypadku nie doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.


WAŻNE !!!
Doręczyciele – pracownicy urzędu, będą posiadać imienne upoważnienia do doręczeń wymiarowych decyzji podatkowych, wydane przez Burmistrza Miasta Czeladź. Można je zweryfikować z dowodem osobistym.
Osoby doręczające doręczają jedynie decyzje podatkowe, nie pobierają oni przy tym żadnych opłat.
Zgodnie z art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Wszelkich wpłat można dokonywać:
- w kasie Urzędu Miasta Czeladź (poniedziałek 7.30-17.00 /przerwa 14.00-14.30/, wtorek – czwartek 7.30-15.30 /przerwa 14.00-14.30/, piątek 7.30-13.00) – nie ponosząc dodatkowych opłat,
- na numery indywidualnych kont bankowych widniejące na decyzjach wymiarowych,
- na rachunek Urzędu Miasta Czeladź:  ING Bank Śląski nr konta 55 1050 1269 1000 0008 0214 7587.

Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-26 12:31:43
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-26 12:31:43
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-26 14:38:45