Powstała Rada Działalności Pożytku Publicznego
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41g) oraz Uchwały Nr XVII/260/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 22 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Czeladź powołał pierwszą Czeladzką Radę Działalności Pożytku Publicznego.
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/260/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. Rada składa się z 8 osób, w tym:
dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Czeladzi,
dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Czeladź,
czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych w drodze głosowania – zgodnie z procedurą określoną w ww. uchwale.

Ostateczny skład Rady został powołany Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22.02.2016 r. w sprawie: powołania Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
1. Janina Wcisło przedstawiciel Rady Miejskiej w Czeladzi
2. Włodzimierz Jaros przedstawiciel Rady Miejskiej w Czeladzi
3. Justyna Lisowska przedstawiciel Burmistrza Miasta Czeladź
4. Jolanta Dyrka przedstawiciel Burmistrza Miasta Czeladź
5. Anna Krusiec przedstawiciel organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” - obszar priorytetowy: zdrowie i bezpieczeństwo
6. Sławomir Stala przedstawiciel organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Metamorfoza” - obszar priorytetowy: pomoc i integracja społeczna
7. Marek Gawron przedstawiciel organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi - obszar priorytetowy: kultura, rekreacja, edukacja
8. Michał Powallo  przedstawiciel klubu sportowego: Czeladzki Klub Sportowy - obszar priorytetowy: kultura fizyczna i sport

Kadencja Rady trwa 3 lata tj. od dnia 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.

    Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań w szczególności należy:
1) opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Czeladź,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Serdecznie gratulujemy nowym członkom Rady I kadencji życząc wszystkim owocnej współpracy na rzecz Naszej Czeladzkiej społeczności.
Udostępnił - Justyna Lisowska (Wydział Rozwoju Społecznego) - 2016-03-01 15:11:23
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-01 15:11:23