Dokumenty strategiczne


Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Czeladź
Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywaniu, recyklingu i unieszkodliwianiu odpadów. Opracowanie Planu gospodarki odpadami na szczeblu m.in. gminnym jest obowiązkiem określonym w rozdziale 3 ustawy o odpadach. Zgodnie z tymi przepisami organy administracji publicznej samorządowej na poszczególnych szczeblach oraz w określonych terminach są zobowiązane do opracowania planów gospodarki odpadami dla właściwego miejscowo obszaru.
 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Czeladź (1.70 MB)
piątek, 13 października 2006
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź
Podstawą prawną wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czeladź jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Określona przez Ustawę prawo ochrony środowiska forma programów ochrony środowiska wymaga skonstruowania ich w sposób jasno precyzujący cele i priorytety ekologiczne, a także zadania i harmonogram działań proekologicznych wraz z podaniem środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania programu.
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź (957.49 KB)
piątek, 13 października 2006
 
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi
„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi”  jest dokumentem, który określa kierunki działań planowanych przez władze miasta w zakresie rewitalizacji. Program ma znaczenie strategiczne i planistyczne. Podejmowane w interesie publicznym działania dotyczą skoordynowanego procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, których celem jest przywrócenie danych funkcji i stworzenie warunków dla rozwoju na obszarach kryzysowych. Opracowanie Programu Rewitalizacji jest wyrazem troski lokalnego samorządu o dobro miasta w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu poprzez działania mające na celu odnowę i rozwój terenów o niewykorzystanym potencjale.

piątek, 13 października 2006
 
Strategia Rozwoju Miasta
2007-2015 należeć będą do decydujących o przyszłości Czeladzi. Nic też dziwnego, że poziom inwestycji komunalnych będzie znacznie większy niż dotychczas. Dość powiedzieć, że powinien on osiągnąć wartość około 400 mln. zł. Nie oznacza to jednak, że będą one realizowane wyłącznie z budżetu miasta. Wielkie znaczenie będą miały inwestycje spółek, które powstaną na bazie majątku gminy, a także środki unijne i partnerstwo publiczno prywatne. Rozwojowi miasta sprzyjać będzie aktywny udział Czeladzi w przemianach Aglomeracji Katowickiej i wyłączenie z powiatu będzińskiego.
Załączniki:
Pobierz plik (ladne_miasto.pdf)ladne_miasto.pdfPROGRAM NR 10 - ŁADNE MIASTO4347 Kb
Pobierz plik (przyjazne_miasto.pdf)przyjazne_miasto.pdfPROGRAM NR 9 - PRZYJAZNE MIASTO11617 Kb
Pobierz plik (mieszkanie.pdf)mieszkanie.pdfPROGRAM NR 6 - MIESZKANIE1865 Kb
Pobierz plik (infrastruktura.pdf)infrastruktura.pdfPROGRAM NR 5 - INFRASTRUKTURA1499 Kb
Pobierz plik (saturn.pdf)saturn.pdfPROGRAM NR 4 - SATURN1954 Kb
Pobierz plik (przedsiebiorczosc.pdf)przedsiebiorczosc.pdfPROGRAM NR 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ1149 Kb
Pobierz plik (stare_miasto.pdf)stare_miasto.pdfPROGRAM NR 3 - STARE MIASTO1575 Kb
środa, 11 października 2006