Uchwały Rady Miejskiej
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2016-03-24 Uchwała Nr XXIII/307/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Będzińskim i miastem Sosnowiec oraz na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania, którego liderem jest Powiat Będziński... Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała Nr XXIII/312/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź na rok 2016 Nieobowiązujący
2016-03-24 Uchwała Nr XXIII/311/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 105 arkusz mapy 5 o powierzchni 560 m2 położonej w pobliżu ul. Grodzieckiej w Czeladzi. Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała Nr XXIII/ 315/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 62/4 arkusz mapy 23 o powierzchni 641 m2 położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała NR XXIII/314/2016 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 r. Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała NR XXIII/313/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/296/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi, oraz ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała NR XXIII/310/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez Gminę Czeladź do Związku Metropolitalnego Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała NR XXIII/309/2016 W sprawie przyjęcia do realizacji „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladź na lata 2016-2022” Obowiązujący
2016-03-24 Uchwała NR XXIII/308/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Waldemara L. na niewłaściwe wykonanie zadań przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2016-03-17 Uchwała nr XXI/287/2016 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych... Obowiązujący
2016-03-14 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.23.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2016 r. stweirdzające nieważność uchwały Nr XXI/286/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2016 r. Obowiązujący
2016-03-08 Uchwała Nr XXII/301/2016 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Czeladź Obowiązujący
2016-03-07 Uchwała Nr XXII/300/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych numerami 97/3, 98/3, 148/1, 149/1 arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 3586 m2 położonych przy ul. Rolniczej w Czeladzi Obowiązujący
2016-03-07 Uchwała Nr XXII/299/2016 w sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działki 128 arkusz mapy 25 położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej stanowiącej własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 102/3 arkusz mapy 25 ... Obowiązujący
2016-03-07 Uchwała Nr XXII/303/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Czeladź. Obowiązujący
2016-03-07 Uchwała Nr XXII/304/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 Obowiązujący
2016-03-03 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 Nieobowiązujący
2016-03-03 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Czeladź. Nieobowiązujący
2016-02-18 Uchwała Nr XXI/293/2016 w sprawie przyjęcia apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Obowiązujący
2016-02-11 Uchwała nr XXI/294/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia roku 2016 Rokiem Francuskim dla uczczenia jubileuszu współpracy między miastami partnerskimi Czeladzią i Auby Obowiązujący
2016-02-11 Uchwała NR XXI/290/2016 w sprawie upoważnienie Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego Obowiązujący
2016-02-11 Uchwała NR XXI/292/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Sławomira i Ewy M. oraz Państwa Michała i Magdaleny K. na działania Burmistrza Miasta dot. zmiany harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2016-02-11 Uchwała Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2016-02-08 Uchwała NR XXI/ 298/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/272/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi, w sprawie przyjęcie ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Obowiązujący
2016-02-08 Uchwała NR XXI/ 297/2016 w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2016-02-08 Uchwała NR XXI/ 296/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi, oraz ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego Zmodyfikowany
2016-02-08 Uchwała NR XXI/ 295/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/268/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Obowiązujący
2016-02-08 Uchwała Nr XXI/291/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł... Obowiązujący
2016-02-08 Uchwała nr XXI/288/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi Obowiązujący
2016-02-08 Uchwała Nr XXI/286/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby Uchylony
2016-01-12 Uchwała NR XX/267/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Czeladź na lata 2016-2030 Zmodyfikowany
2016-01-12 Uchwała NR XX/266/2015 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2016 Zmodyfikowany
2016-01-12 Uchwała NR XIII/ 187/2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Obowiązujący
2016-01-12 Uchwała NR XIII/ 186/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2014 rok Obowiązujący
2016-01-12 Uchwała Nr XX/275/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Czeladź na rok 2016 Nieobowiązujący
2016-01-12 Uchwała Nr XX/274/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Czeladź na lata 2016-2020 Nieobowiązujący
2016-01-12 UCHWAŁA NR XX/279/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi w ramach działalności Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Nieobowiązujący
2016-01-12 Uchwała NR XX/278/2015 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec dotyczącego udzielania świadczeń przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu na rzecz Miasta Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-01-05 Uchwała Nr IX/154/2015 w sprawie przyjęcia Programu Czeladzki Senior 60+ Obowiązujący
2016-01-05 Uchwała Nr XVI/240/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/89/2015 z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 Obowiązujący
2016-01-05 UCHWAŁA NR XVII/260/2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Obowiązujący
2016-01-05 UCHWAŁA NR XVII/ 261/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie... Nieobowiązujący
2016-01-05 UCHWAŁA NR XVII/262/2015 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Czeladź oraz nadania jej statutu Obowiązujący
2016-01-05 UCHWAŁA NR XVII/263/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/283/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/194/2015 w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi, oraz ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/282/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2014 w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/273/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/272/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Zmodyfikowany
2015-12-29 Uchwała NR XX/271/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/270/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/269/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Finansowo Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała NR XX/268/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok Zmodyfikowany
2015-12-29 Uchwała Nr XX/276/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Czeladzi przy ulicy Sportowej 7 zabudowanych budynkiem hotelowym oznaczonych numerami działek 2/6, 3/6, 3/8, 3/9, 2/8 oraz przyległej nieruchomości niezabudowanej .. Obowiązujący
2015-12-29 Uchwała Nr XX/277/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, nieruchomości stanowiącej część działek nr 2 i nr 5 arkusz mapy nr 38 oraz część działki nr 72 arkusz mapy 34, o łącznej powierzchni ok. 6 ha, położonej przy ul. Szyb Jana w Czeladzi Obowiązujący
2015-12-17 Uchwała NR XIV/221/2015 w sprawie rozpatrzenie wniosku Pani Ewy M.J. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Obowiązujący
2015-12-15 Uchwała NR XVII/265/2015 w sprawie o zmianie uchwały Nr XV/224/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź oraz tymczasowych pomieszczeń Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała NR XVII/249/2015 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Nr IX/151/2015 oraz Nr XI/170/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała NR XVII/248/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Artura M. dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała NR XVII/247/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła D. dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 w Czeladzi i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała NR XVII/246/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa K. na działalność Burmistrza Miasta Czeladź i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała NR XVII/245/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa K. na działalność Burmistrza Miasta Czeladź naruszające jego prawo własności jako współwłaściciela nieruchomości działki zabudowanej nr 272/22 i uznania jej za bezzasadną Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała Nr XVII/257/2015 w sprawie przyjęcia od gminy Miasta Mysłowice w drodze darowizny udziału w prawie własności nieruchomości Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała Nr XVII/264/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi Uchylony
2015-12-04 Uchwała Nr XVII/255/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ul. Będzińskiej i ul. Gdańskiej. Obowiązujący
2015-12-04 Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Obowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr XV/229/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2030 Nieobowiązujący
2015-11-19 Uchwała Nr XI/175/2015 w sprawie przyjęcia Programu Rodzinka 2+ Obowiązujący
2015-10-30 Uchwała NR XVI/234/2015 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2015-10-30 Uchwała NR XVI/235/2015 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź Obowiązujący
2015-10-30 Uchwała NR XVI/236/2015 w sprawie wyboru Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Obowiązujący
2015-10-30 Uchwała Nr XVI/242/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej Spółka z ogranicz... Nieobowiązujący
2015-10-21 UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie zaopiniowania Propozycji planu Aglomeracji Katowice obejmującej obszar gmin Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź i Sosnowiec Obowiązujący
2015-10-21 Uchwała Nr XVI/244/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2015-2025 Obowiązujący
2015-10-21 Uchwała Nr XVI/237/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z gminami Powiatu Będzińskiego oraz na zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadania, którego liderem jest Powiat ... Obowiązujący
2015-10-21 Uchwała Nr XVI/243/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Będzińskim oraz miastem Sosnowiec oraz na zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadania, którego liderem... Obowiązujący
2015-10-15 Uchwała Nr XV/230/2015 w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu Obowiązujący
2015-10-12 Uchwała NR LXII/880/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. na działalność organu podatkowego w zakresie egzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości Obowiązujący
2015-10-12 Uchwała nr XIV/207/2015 w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu Uchylony
2015-10-09 Uchwała NR XV/226/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi Obowiązujący
2015-10-09 Uchwała NR XV/224/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź oraz tymczasowych pomieszczeń Zmodyfikowany
2015-10-06 Uchwała NR XIV/233/2015 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie na kadencję 2015-2019 Obowiązujący
2015-10-06 Uchwała NR XV/232/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Obowiązujący
2015-10-06 Uchwała NR XV/231/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Będzinie Obowiązujący
2015-10-06 Uchwała NR XV/227/2015 w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi Obowiązujący
2015-10-06 Uchwała NR XV/222/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2014 r. Obowiązujący
2015-09-29 Uchwała Nr XV/223/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2015-2020 Uchylony
2015-09-25 Uchwała NR XIV/208/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czeladź prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 31/2, 39/3, 39/5, 4/1, 3/1 arkusz mapy 12 o łącznej powierzchni 0,2524ha ... Obowiązujący
2015-09-25 Uchwała Nr XIV/209/2015 w sprawie nadania nazwy „Plac im. Victora Viannay\\\'a\\\" skwerowi położonemu u zbiegu ulic Nowopogońskiej i Francuskiej w Czeladzi Obowiązujący
2015-09-16 Uchwała Nr LXII/893/2013 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczych w formie Śląskiej Karty Usług Publicznych. Obowiązujący
2015-09-07 Uchwała Nr XIV/215/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi i ustalenia numeru tego obwodu, granicy i siedziby obwodowej komisji wyborczej Nieobowiązujący
2015-09-07 Uchwała Nr XIV/214/2015 w sprawie zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w związku z nadaniem nazw drogom wewnętrznym w mieście Czeladź. Obowiązujący
2015-09-03 Stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części Nr LXVIII/1016/2014 Obowiązujący
2015-09-03 Stwierdzenie z istotnym naruszenia prawa Uchwały Nr LXX/1052/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi Obowiązujący
2015-09-03 Uchwała NR XIV/219/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok Obowiązujący
2015-09-03 Uchwała NR XIV/218/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy stałej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok Obowiązujący
2015-09-03 Uchwała NR XIV/216/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/81/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok Obowiązujący
2015-09-03 UCHWAŁA NR XIV/210/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem geodezyjnym 124/2 arkusz mapy 27 położonej w Czeladzi przy ul. Staropogońskiej Obowiązujący
2015-09-03 UCHWAŁA NR XIV/203/2015 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek: 122/4 arkusz mapy 25, położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej, 33 oraz część działki 34 arkusz mapy 10, położonych w Czeladzi ... Obowiązujący
2015-09-03 UCHWAŁA NR XIV/211/2015 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 211 arkusz mapy 13 położonej w Czeladzi przy ulicy Bocznej Obowiązujący
2015-09-03 UCHWAŁA NR XIV/212/2015 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 26/5, 27/3, 28/11, 28/3, 28/9, 29/3, 31/5, 34/5, 35/5, 36/5, 45/6, 46/6, 47/6, 48/6, 49/3, 50/4, 81/5 arkusz mapy 11,... Obowiązujący
 
« pierwszapoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następnaostatnia »
Strona 1 z 38