Zarządzenia Burmistrza
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2016-03-22 ZARZĄDZENIE NR 74/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czeladź celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego Obowiązujący
2016-03-22 Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Nieobowiązujący
2016-03-22 Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie ustalenia najważniejszych celów i zadań do realizacji w 2016 r. przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne Obowiązujący
2016-03-22 Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz ustaleń szczegółowych dotyczących wakacyjnej wymiany młodzieży między miastami partnerskimi Czeladzią i Auby na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-03-22 Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych. Obowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych kosztów wychowania przedszkolnego na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Czeladź oraz wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia... Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnionych w budżecie Gminy Czeladź na 2016 rok Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie: aktualizacji obowiązującej w Urzędzie Miasta Czeladź Instrukcji ewakuacji pracowników, petentów i mienia Urzędu Miasta Czeladź. Obowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Czeladź Obowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2016 r. Nieobowiązujący
2016-03-17 Zarządzenie 70/2016 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: zmian w budżecie miasta Czeladź na 2016 r. Nieobowiązujący
2016-03-11 Zarządzenie nr 54/2016 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi Obowiązujący
2016-03-11 Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych. Obowiązujący
2016-03-11 Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie: rozbiórki budynku gospodarczego podpiwniczonego o kubaturze 647,26 m³ powierzchni zabudowy 152,30m², powierzchni użytkowej 129,00 m², średnia wysokość 4,25 m, zlokalizowanego przy ul. Będzińskiej 64 w Czeladzi Obowiązujący
2016-03-11 Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie stosowania obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Czeladź. Obowiązujący
2016-03-11 Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie: powierzenia Zakładowi Budynków Komunalnych w Czeladzi obowiązków inwestora zastępczego dla zadania pn. „ Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w celu utworzenia 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” Obowiązujący
2016-03-09 Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Przedszkolach Publicznych Nr 7 i 9 w Czeladzi Nieobowiązujący
2016-03-09 Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Obowiązujący
2016-03-07 Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendiów i nagród sportowych w roku 2016 Nieobowiązujący
2016-02-26 Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie powołania Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nieobowiązujący
2016-02-24 Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych kosztów wychowania przedszkolnego na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Czeladź oraz wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla... Uchylony
2016-02-24 Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeliczenia głosów oddanych na kandydatów na członków Czeladzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Obowiązujący
2016-02-12 Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych organizacjom pozarządowym w 2015 r. Nieobowiązujący
2016-02-11 Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 31/2003 z dnia 28.02.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta nr 28/6/95 z dnia 15 lutego 1995 r. w sprawie wydawania gazety samorządow Obowiązujący
2016-02-11 Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji w Wydziale Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą Nieobowiązujący
2016-02-08 Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych kosztów wychowania przedszkolnego na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Czeladź oraz wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia... Uchylony
2016-02-08 Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi Obowiązujący
2016-02-03 Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie zasad wydzierżawiania kanałów technologicznych umiejscowionych w pasach drogowych dróg publicznych, stanowiących własność Gminy Czeladź oraz ustalenia wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy Obowiązujący
2016-01-28 Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź Obowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 Obowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego pt. Edukacja, oświata i wychowanie w 2016 Obowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 Nieobowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 Obowiązujący
2016-01-22 Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie: aktualizacji obowiązującej w Urzędzie Miasta Czeladź Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 456/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 grudnia 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Nieobowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisjom konkursowym w Urzędzie Miasta Czeladź powołanym do opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe...w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych... Obowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe...w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2016 Obowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.....w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 Obowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe....w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Edukacja, oświata i wychowanie w roku 2016 Obowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.....w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r Obowiązujący
2016-01-19 Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi Obowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 409/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 listopada 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 408/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 listopada 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 327/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 października 2015 r. Obowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie nr 167/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 maja 2015 r. Obowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie nr 166/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 maja 2015 r. Obowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 432/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 15 grudnia 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 431/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 15 grudnia 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 380/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 listopada 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 379/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 listopada 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 363/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 października 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 362/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 października 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 341/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 października 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 340/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 października 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 312/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 października 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 311/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 października 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 4 sierpnia 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 4 sierpnia 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrz Miasta Czeladź z dnia 16 czerwca 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrz Miasta Czeladź z dnia 16 czerwca 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 czerwca 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 czerwca 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 18 maja 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 18 maja 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-15 Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 15 maja 2015 roku Nieobowiązujący
2016-01-12 Zarządzenie Nr 430/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu działań na rok 2016 w zakresie budowy systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych Nieobowiązujący
2016-01-12 Zarządzenie Nr 437/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2016 r. Nieobowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 268/2015 w sprawie : sporządzenia wykazu podległych jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź uczestniczących w postępowaniu dotyczącym grupowego ubezpieczenia mienia w 2016 r. Obowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 453/2015 w sprawie zasad przygotowywania projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta i Uchwał Rady Miejskiej. Obowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie nr 439/2015 w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Czeladź Obowiązujący
2016-01-05 Zarządzenie Nr 438/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego między ulicami Bytomską i Kilińskiego w Czeladzi”. Obowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 441/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Czeladź Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 440/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Czeladź Obowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 443/2015 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 442/2015 w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 436/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 r. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 429/2015 w sprawie procedury udostępniania akt z archiwum zakładowego i wprowadzenia wzorów dokumentów. Obowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 428/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro na „Świadczenie bieżącej obsługi prawnej w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź w 2016r. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 262/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych miasta Czeladź na 2015 r. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie zmian w budzecie miasta Czeladź na 2015 rok. Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 423/2015 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź Nieobowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 364/2015 w sprawie powołania nowego zespołu powypadkowego celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego dotyczącego wypadku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Czeladzi Obowiązujący
2015-12-29 Zarządzenie Nr 448/2015 w sprawie: wdrożenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie weryfikacji wniosku Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lip... Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie nr 284/2015 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie nr 334/2015 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie nr 342/2015 w sprawie: przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej Burmistrza Miasta Czeladź. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie nr 229/2015 w sprawie ustalenia wartości godziwej nieruchomości dla celów księgowych Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 145/2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla za... Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Czeladź ds. Rewitalizacji oraz powołania Zespołu ds. Rewitalizacji. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania \\\"Rewitalizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 wraz z otoczen Uchylony
2015-12-17 Zarządzenie nr 355/2015 w sprawie: zasad postępowania dotyczących wycinki drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa, stanowiących z mocy prawa mienie gminy. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 422/2015 w sprawie: określenia zasad organizowanego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 9. Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 421/2015 w sprawie : określenia zasad organizowanego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 8. Nieobowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 322/2015 w sprawie używania własnego pojazdu do odbycia podróży służbowej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miasta Czela Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 189/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie nr 426/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2005r. w części dotyczącej przekazania w administrację nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej 117 w Czeladzi. Obowiązujący
2015-12-17 Zarządzenie Nr 286/2015 w sprawie: powołania zespołu do współpracy z TAURON Ciepło Sp. z o.o. Obowiązujący
 
« pierwszapoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następnaostatnia »
Strona 1 z 22